Wednesday, September 23, 2009

Wednesday Sketch

Sptzllama

Tuesday, September 22, 2009

Tuesday Sketch

Sptzllama

Tuesday, September 15, 2009

Tuesday Sketch

Sptzllama

Monday, September 14, 2009

Sunday Sketch

Sptzllama

Sunday, September 6, 2009

Self Portrait

Sptzllama

Any Day But Sunday

Sptzllama

Sunday Sketch

Sptzllama

Sunday Sketch

snarkylamb

Thursday, September 3, 2009

Sunday Sketch

Sptzllama