Wednesday, September 23, 2009

Wednesday Sketch

Sptzllama

Tuesday, September 22, 2009

Tuesday Sketch

Sptzllama

Tuesday, September 15, 2009

Tuesday Sketch

Sptzllama

Monday, September 14, 2009

Sunday Sketch

Sptzllama

Sunday, September 6, 2009

Self Portrait

Sptzllama

Any Day But Sunday

Sptzllama

Sunday Sketch

Sptzllama

Sunday Sketch

snarkylamb

Thursday, September 3, 2009

Sunday Sketch

Sptzllama

Sunday, August 23, 2009

Sunday Sketches

snarkylamb

Sunday Sketch

Sptzllama

Sunday Sketch

Sptzllama

Friday, August 21, 2009

Thursday Sketch

snarkylamb

Thursday Sketch - As Block Print

Sptzllama

Thursday Sketch

Sptzllama

Tuesday, August 18, 2009

Thursday Sketches

snarkylamb

Sunday Sketches

snarkylamb

Sunday Sketches

Sptzllama

Sunday Sketches

Sptzllama

Sunday Sketches

Sptzllama

Sunday Sketches

Sptzllama

Sunday, August 2, 2009

sunday sketch

Sptzllama

sunday sketch

Sptzllama

sunday sketch

snarkylamb

Tuesday, July 28, 2009

monday sketch

Sptzllama

Wednesday, July 22, 2009

sunday sketch

Sptzllama

sunday sketch

Sptzllama

sunday sketch

Sptzllama

sunday sketch

Sptzllama

sunday sketch

Sptzllama

Monday, July 20, 2009

sunday sketch

Sptzllama

sunday sketch

snarkylamb

sunday sketch

Sptzllama

sunday sketch

snarkylamb

sunday sketch

Sptzllama

sunday sketch

snarkylamb

sunday sketch

Sptzllama